Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.

Sessió ordinària del Ple de la Corporació.


Dijous 23 de setembre a les 20.00h al Saló de Plens de l'Ajuntament de Xixona (Casa Consistorial, Av. Constitució 6).


ORDRE DEL DIA


1.- LECTURA I APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (22/07/2021.- ordinària.-).


2.- RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE ASSABENTADA.


3.- SECRETARIA.- DECLARACIÓ DE DOS DIES DE FESTES LOCALS PER A L'ANY 2022 (EXP.:2021/1157).


4.- SECRETARIA - Convenis.- ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI A LES ENTITATS LOCALS (EXP.: 2021/802).


5.- SECRETARIA GENERAL.- MOCIÓ PER A LA DOTACIÓ D'UNA PISCINA CLIMATITZADA SOSTENIBLE (EXP. 2021/1246).


6.- SECRETARIA - Corporació i Òrgans de Govern.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 2021/862, DE 5 D'AGOST DE 2021, SOBRE MODIFICACIÓ DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (EXP. 2019/1021).


7.- SECRETARIA – Corporació i Òrgans de Govern.- DACIÓ DE COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA Núm. 2021/902, D'11 D'AGOST, SOBRE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ DE PATRIMONI I SEGUIMENT DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) DEL BARRI ANTIC DE XIXONA (EXP.

2021/1136).


8.- SECRETARIA.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ NÚM. 2021/955, DE DATA 2 DE SETEMBRE. ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA A LA DISTINCIÓ DE LA MEDALLA D'OR I TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE LA CIUTAT D'ALCOI A ANTONIO MIRÓ BRAVO. (EXP.2021/1187).


9.- PERSONAL.- SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE COMPATIBILITAT PER A L'EXERCICI D'ACTIVITAT EN UNA ALTRA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. PERSONAL LABORAL AJUNTAMENT (EXP.:- PERSONAL/2021/1252).


10.- CONTRACTACIÓ.- LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA “EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ. (EXP. 2018/1871).


11.- CONTRACTACIÓ.- LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA “EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA”. MODIFICACIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ. (EXP. 2018/1871).


12.- INTERVENCIÓ MUNICIPAL.- ADHESIÓ AL PLA D'INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS SOCIALS 2021-2025 I SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES. PLA CONVIVINT (EXP. 2021/874).


13.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC,PER LA INSTAL·LACIÓ DE TERRASSES AMB FINALITAT LUCRATIVA .(EXP.:2021/1236).


14.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LLOCS, BARRACAS, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PUBLIC. (EXP.: 2021/1236).


15.- PRECS I PREGUNTES.

23 de setembre 2021 / 23 de setembre 2021
Comparteix:

Documents
Cercar