Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.

Sessió ordinària del Ple de la Corporació


Tindrá lloc, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Xixona (Casa Consistorial, Av. de la Constitució,6), el dijous  22 de juliol
de 2021 a les 20:00 hores.

ORDRE DEL DIA

1.- LECTURA I APROVACIÓ, EN EL SEU CAS, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (27/05/2021.- ordinària.- i 23/06/2021.- ordinària.-).

2.- RESOLUCIONS DES DE L'ÚLTIM PLE PERQUÈ LA CORPORACIÓ QUEDE ASSABENTADA.

3.- SECRETARIA.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER XIXONA PER A LA MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TARIFA ELÈCTRICA.(EXP.2021/1024).

4.- CONTRACTACIÓ.- REAJUSTAMENT D'ANUALITATS I PRIMERA PRÒRROGA DE CONTRACTE. “SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS I NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE XIXONA”. (EXP. CONT. 2016/127 I 2021/831).

5.- CONTRACTACIÓ.– AUTORITZACIÓ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT (2). EXECUCIÓ DE LES OBRES DE “REHABILITACIÓ DE LA CASA ROVIRA COM A BIBLIOTECA”. SUBVENCIÓ EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT. (EXP. CONT. 2018/1872).

6.- PRECS I PREGUNTES.

22 de juliol 2021 / 22 de juliol 2021
Comparteix:

Cercar