Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
Sol·licitud de llicència ocupació via pública per activitats econòmiques (quioscs, xurreries, gelateries...)

Sol·licitud preceptiva a l'Ajuntament d'una autorització per a la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d'ús públic, motivada per activitats econòmiques tals com parades de venda ambulant i atraccions de fira, així com per l' ocupació de via pública amb barres de bar, taules i cadires (barres i terrasses d'establiments autoritzats), tendals - para-sols i talls de carrer (en el cas de les comparses amb motiu de les festes patronals).

Documents
No existeixen dades