Cookies: Utilizamos cookies, sólo para realizar un seguimiento de las visitas a nuestro sitio web, no almacenamos ningún dato personal.
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ MARCS NORMATIUS

L'Ajuntament de Xixona es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:
    - Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD en endavant).
    - Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD en endavant).
    - Reial Decret 3/2010 de 8 de desembre. Esquema Nacional de Seguretat (ENS en endavant).
    - Reial Decret 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
    - Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

D'acord amb la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l'àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l'Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables a LOPDGDD, adicionalment a la seva pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l'Ajuntament, tractin o no dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre
Responsable del tractament: Ajuntament de Xixona
NIF: P0308300C
Domicili: Av. Constitució, 6, 03100 Xixona
Correu: oacxixona.es
Telèfon: 965610300

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: dpdxixona.es
Correu postal: Carta (recomanable certificada, no obligatori) dirigida a l'Ajuntament de Xixona, Registre d'Entrada, Av. Constitució, 6, 03100 Xixona, indicant "Delegat de Protecció de Dades".

Finalitats
Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l'Ajuntament en l'exercici de les seves competències i obligacions.
No es prenen decisions automatitzades en base a perfils.

Conservació de les dades
Les seves dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables
Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:
(1). Consentiment de la persona interessada, quan es requereixi.
(2). Relació contractual.
(3). Interessos vitals de l'interessat o d'altres persones.
(4). Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i / o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
(5). Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
(6). Legislació significativa bàsica:
        - Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
        - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
        - Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
        - Legislació específica dels serveis municipals. Depèn de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimantes i / o complementàries en tractaments concrets, en els quals s'indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seva comunicació ( d'ofici).

Destinataris
Les seves dades podran ser comunicades a les entitats públiques i / o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i / o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets
Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vè. Pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per exercir aquests drets, Vè. Ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Xixona, Registre d'Entrada, Av. Constitució, 6, 03100 Xixona, indicant "Delegat de Protecció de Dades".

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
    (1). Correu ordinari. Recomanat (no obligatori) correu certificat.
    (2). Instància presencial o en seu electrònica.
    (3). Correu electrònic dirigit a: dpdxixona.es

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seva identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, Vè. Pot triar entre aquestes dues opcions:
    - Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI, NIE, passaport).
    - Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament pugui verificar la seva identitat de forma telemàtica (innecessari en cas d'instància presentada en seu electrònica), per a això ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE) i el seu nombre. En cas de no disponibilitat dels serveis telemàtics, Vè. Haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seva identitat.

Transferències internacionals.
No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fos necessari, es sol·licitarà la corresponent autorització a l'Autoritat de Control.