maig 13, 2022

Informació pública sobre Correcció d’errors de l’acord del Ple de la Corporació de suspensió de llicències per a determinades instal·lacions d’energies renovables en sòl no urbanitzat.

DOGV Núm. 9338 / 13.05.2022

Històric de notícies