Domicili:Avinguda de la Constitució, 6
Telèfon:965610300
Correu:jjaparicioxixona.es
Adscrit:Urbanisme i Vivenda | Obres Públiques i Infraestructures | Obres Privades | Enllumenat Públic | Neteja Viària | Parcs i Jardins | Recollida d'Fem | Medi Ambient | Camins | Abastiment d'aigua, Clavegueram i Recursos Hidràulics
Horari d'atenció al públic:Dimarts i dijous d'11 a 14 h. És necessari demanar cita prèvia.
no visible
Localització

L’Oficina Tècnica oferix al ciutadà l’assessorament que puga necessitar en matèria urbanística i gestiona tots els tràmits previstos en l’Ordenança municipal reguladora de sol·licituds de llicències urbanístiques, declaracions responsables i comunicacions prèvies.
 
Les gestions més habituals tenen a veure amb les llicències d’obra. També es concedixen a través d’esta oficina les llicències d’obertura, les llicències de primera ocupació d’edificis o les de segregació de parcel·les.
 
L’Oficina Tècnica té la potestat d’expedir certificats urbanístics, que fan referència al tipus d’activitat que es pot establir en un determinat lloc d’acord amb el planejament urbanístic de la zona.
 
És des d’esta Oficina des d’on es du a terme el planejament i la gestió urbanística municipal. Dins d’esta gran àrea s’inclouen les modificacions del Pla General, els estudis de detall (les alineacions i rasants que ha de tindre una zona), els Programes d’Actuació Urbanística, el planejament parcial d’una part del PGOU o el pla de reforma interior per a una zona concreta del sòl urbà. També es realitzen estudis d’integració paisatgística, que van acompanyats dels seus corresponents plans de participació pública perquè la ciutadania expresse la seua opinió a través de la web municipal.
 
A més els tècnics de l’Oficina s’encarreguen del control de les actuacions urbanístiques per a garantir que complisquen la normativa i s’ajusten a la legalitat. Tramitar expedients de ruïna i realitzar la inspecció tècnica d’edificis són altres de les funcions.
 
L’Oficina està formada per un arquitecte superior, dos arquitectes tècnics, un enginyer tècnic d’obres públiques, un enginyer tècnic industrial i tres administratius.