set. 30, 2022

TERMINI SOL·LICITUD: Del 3 al 17 d’octubre de 2022

BENEFICIARIS:

Pimes, micropymes, xicotets xicotets empresaris autònoms i professionals, vàlidament constituïdes en el moment de la presentació de la sol·licitud i que exercisquen una activitat econòmica a Xixona.

CRÈDIT PRESSUPOSTARI: 52.605,00 €, aportat per l’Excma. Diputació d’Alacant.

QUANTIA DE LES AJUDES I DESPESES SUBVENCIONABLES:

Fins a un 50% dels conceptes subvencionables, i fins a una quantitat inicial màxima de tres mil euros (3.000,00 €) per sol·licitant.

En el cas que la suma de les subvencions a aprovar no aconseguisca la quantia total de cinquanta-dues mil sis-cents cinc euros (52.605,00 €) es procedirà a incrementar les ajudes aprovades de manera proporcional fins a aconseguir la quantitat màxima de quatre mil euros (4.000,00 €). L’increment només podrà realitzar-se sobre despeses prèviament justificades que superen l’ajuda inicial màxima de 3.000,00 €.

Té la consideració de concepte subvencionable, els costos energètics següents:

– Energia elèctrica, en període comprès entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.

– Gas, en període comprès entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.

– Carburants, en període comprès entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2022.

BOP_30_09_2022_Bases y plazo solicitud

Bases reguladores Ajudes Crisi Energètica XIXONA 2022

Annex I sol·licitud crisi energètica 22 val

Annex II compte justificatiu crisi energètica 22_val

Annex III publicitat crisi energètica 22 val

 

Històric de notícies