L’Ajuntament de Xixona es regeix en matèria de protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació, principalment, pels següents marcs normatius:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seues dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD d’ara en avant).
 • Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD d’ara en avant).
 • Reial decret 3/2010 de 8 de desembre. Esquema Nacional de Seguretat (ENS d’ara en avant).
 • Reial decret 951/2015, de 23 d’octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica.
 • Desenvolupaments reglamentaris, instruccions, directives, normes i estàndards vigents a cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i seguretat de la informació.

Sobre la base de la Disposició addicional primera de LOPDGDD -Mesures de seguretat en l’àmbit del sector públic- aquest Ajuntament adopta l’Esquema Nacional de Seguretat com a marc normatiu de referència en matèria de mesures de seguretat aplicables en LOPDGDD, addicionalment a la seua pròpia aplicabilitat general sobre els serveis i informacions de l’Ajuntament, tracten o no dades de caràcter personal.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL – Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre

Responsable del Tractament:  Ajuntament de Xixona
NIF: P0308300C
Domicili: Av. Constitució, 6, 03100 Xixona
Correu: oacxixona.es
Telèfon: 965610300

Delegat de Protecció de Dades

Correu electrònic: dpdxixona.es
Correu postal: Carta (recomanable certificada, no obligatori) dirigida a l’Ajuntament de Xixona, Registre d’Entrada, Av. Constitució, 6, 03100 Xixona, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

Finalitats
Gestió dels procediments administratius i activitats realitzades per l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències i obligacions.
No es prenen decisions automatitzades sobre la base de perfils.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques aplicables

Els diferents procediments i activitats municipals comporten tractaments basats en diferents bases jurídiques enumerades en el RGPD:

 1. Consentiment de la persona interessada, quan es requerisca.
 2. Relació contractual.
 3. Interessos vitals de l’interessat o d’altres persones.
 4. Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 5. Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.
 6. Legislació significativa bàsica:
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
  • Legislació específica dels serveis municipals. Depén de cada tractament.

Les bases jurídiques 4 i 5 recullen la pràctica totalitat dels tractaments municipals, però la resta poden ser legitimantes i/o complementàries en tractaments concrets, en els quals s’indicarà específicament aquesta circumstància en el seu formulari (instància de part) o en la seua comunicació (d’ofici).

Destinataris

Les seues dades podran ser comunicats a les entitats públiques i/o privades competents, intervinents o necessàries per a la tramitació dels procediments i/o gestió de les activitats municipals, i en els supòsits previstos per la Llei.

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, Vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a reclamar els seus drets.

Per a exercir aquests drets, Vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Xixona, Registre d’Entrada, Av. Constitució, 6, 03100 Xixona, indicant “Delegat de Protecció de Dades”.

  Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

 1. Correu ordinari.  Recomanat (no obligatori) correu certificat.
 2. Instància presencial o en Seu Electrònica. 
 3. Correu electrònic dirigit a: dpdxixona.es

En tots els casos, l’Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, Vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

 •  Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
 •  Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de manera telemàtica (innecessari en cas d’instància presentada en Seu Electrònica), per a això ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE) i el seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, Vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.
 • Transferències internacionals.

  No es realitzen transferències internacionals de dades. En casos puntuals on fora necessari, se sol·licitarà la corresponent autorització a l’Autoritat de Control.