En blanc
Informació institucional, organitzativa i de planificació (Art. 6 Llei de transparència)
Informació de rellevància jurídica ( Art. 7 Llei de transparència)
  • La documentació d’este apartat, exposicions públiques, esta disponible en el tauler d’anuncis electrònics, en la Seu Electrònica
Comissió d'ètica
Ètica i compliment

L’Ajuntament de Xixona es troba plenament compromés amb el compliment normatiu. En este marc, centrem els nostres esforços en la implementació de mesures que promoguen la cultura ètica en la nostra institució i establisquen mitjans adequats i eficaços per a garantir el compliment normatiu, així com previndre la comissió de delictes i el frau, la corrupció i el conflicte d’interessos en relació amb les nostres activitats diàries i especialment en la gestió de fons públics, tant nacionals com europeus.

 

Codi ètic

En este sentit, l’Ajuntament de Xixona ha aprovat el seu Codi Ètic, que perseguix que totes les actuacions es duguen a terme de manera responsable i íntegra, reflectint els valors i les conductes esperades en el desenvolupament de la nostra activitat. Este compromís aconseguix a tots els membres de l’Ajuntament. El Codi Ètic és també una guia de referència en la nostra relació amb tercers i contribuïx a reforçar les relacions amb els ciutadans.

 

Bústia antifrau

L’Ajuntament de Xixona posa a la disposició del seu personal i de tercers un canal de consulta i alerta sobre situacions de frau, corrupció i conflicte d’interessos en relació amb la gestió dels fons públics, tant nacionals com europeus.
Volem recordar que l’objectiu del present canal és la lluita contra la corrupció, el frau i el conflicte d’interessos, així com incompliments de la nostra normativa interna, per la qual cosa preguem que es faça un ús responsable d’este. Les comunicacions sobre altres assumptes no inclosos en el present aconseguisca hauran de ser realitzades a través dels llits oficials que l’Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania.
Les comunicacions rebudes seran tractades de forma estrictament confidencial i el tractament de les seues dades personals es realitzarà conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. La informació proporcionada s’utilitzarà únicament per als fins legítims en relació amb la investigació dels fets comunicats. Les comunicacions podran realitzar-se de manera anònima i l’Ajuntament de Xixona garantix l’absència de represàlies contra les persones que informen de bona fe.

 

Pla de Mesures Antifrau

En compliment del que s’estableix a través de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Ajuntament de Xixona ha elaborat i aprovat un Pla de Mesures Antifrau per a la prevenció, detecció, correcció i persecució dels riscos que puguen derivar-se de la gestió de fons públics, i més concretament aquells procedents dels fons Next Generation EU.