• Contribucions especials
 • Imposat Béns immobles (IBI)
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Taxa per expedició de documents administratius
 • Taxa de llicències i situat d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
 • Taxa de cementeri municipal
 • Taxa per recollida de residus
 • Taxa d'obertura d'establiments
 • Taxa per guals i reserva de zones de càrrega i descàrrega i aparcaments especials
 • Taxa per ocupació del subsol, sòl i vol de la via pública
 • Taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions
 • Taxa per ocupació de via pública per obres
 • Taxa per llocs de venda fora dels establiments comercials permanents
 • Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic, per la instal·lació de terrasses
 • Taxa per prestació de serveis en la piscina i instal·lacions esportives municipals a l'aire lliure
 • Taxa per servei d'acte-grua i deposite de vehicles
 • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • Taxa per ensenyaments especials en establiments municipals
 • Taxa per prestació de serveis i utilització de la sala polivalent municipal
 • Taxa per realització de l'activitat "Cursos de Ceràmica"
 • Taxa per utilització de l'escut del municipi
 • Taxa per la celebració de matrimonis civils
 • Taxa per instal·lació de quioscos en la via pública
 • Taxa per tinença i protecció d'animals de companyia
 • Impost sobre incremente de valor de terrenys de naturalesa urbana
 • Taxa per les escoles esportives municipals
 • Taxa per prestació de serveis urbanístics
 • Taxa prestació de serveis per a realització Fira de Nadal