Avís Legal i Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Xixona (en endavant, “l’Ajuntament”) situada a la URL www.xixona.es (en endavant, el “Portal Web”) .
Aquest Portal Web compleix el que estableix l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. Article 39. Portal d’internet.
S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic la titularitat correspongui a una administració pública, organisme públic o entitat de dret públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, si s’escau, a la seu electrònica corresponent.
S’entendrà per Usuari a tota persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats desenvolupades al Portal Web.
L’accés, navegació i utilització d’aquest Portal web implica per part de l’Usuari l’acceptació expressa, inequívoca i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions Generals d’ús del Portal Web.
 
Dades de l’entitat TITULAR DEL PORTAL WEB
La titularitat del Portal Web www.xixona.es pertany a:
Raó Social: Ajuntament de Xixona
NIF: P0308300C
Domicili: Av. Constitució, 6, 03100 Xixona
Telèfon: 965610300
Correu corporatiu: oacxixona.es
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les presents condicions regulen l’accés als continguts i serveis oferts per l’Ajuntament a través del Portal Web, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.
L’Ajuntament es reserva el dret a modificar la configuració, presentació i contingut del Portal Web, així com també les condicions requerides per al seu accés i / o utilització.
 
ACCÉS
L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per www.xixona.es té caràcter gratuït, amb subjecció a les condicions generals d’ús dels continguts del Portal Web contingudes en aquest Avís Legal.
L’accés i navegació a través del Portal Web no requereix registre, tot i que determinats serveis presents o futurs inclosos en el mateix poden requerir-ho. En cas d’accedir a la seu electrònica per a realitzar alguna transacció a través de la mateixa, la seva identificació i (si escau) signatura electrònica seran requerides.
 
DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El present Portal Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Portal web o la utilització dels serveis oferts a través del Portal Web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de l’Ajuntament.
Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l’Ajuntament o de terceres empreses o organismes, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de l’Ajuntament o dels seus legítims propietaris. Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i / o serveis inclosos en el portal web.
 
UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal Web de conformitat amb la Llei i amb les presents Condicions Generals.
L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir d’utilitzar el Portal Web amb fins o efectes il·lícits, il·legals o contraris al que s’estableix en aquestes condicions generals.
En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.xixona.es qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no captar dades amb finalitat publicitària, a no enviar cap tipus de publicitat en línia ni cadenes de missatges ja no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per www.xixona.es qualsevol classe continguts que, entre d’altres:
(1). Incompleixin la normativa sobre protecció de dades personals i garantia de drets digitals.
(2). Incorrin en activitats il·lícites o il·legals que, de qualsevol forma, atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en la resta de l’ordenament jurídic.
(3). Indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o discriminatòries.
(4). Incorporin missatges delictius, violents o degradants.
(5). Siguin contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
(6). Infringeixin la normativa sobre secret de les comunicacions.
(7). Provoquin per les seves característiques (com format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del Portal Web.
 
UTILITZACIÓ BLOG
L’Usuari podrà publicar comentaris al Bloc del Portal Web (si està disponible) indicant a l’efecte seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic i, en aquest sentit, queda informat que els seus comentaris, juntament amb les dades identificatives que aporti, podran ser publicats al bloc.
L’Usuari es compromet a no publicar cap comentari que pogués contravenir els aspectes assenyalats en l’apartat “UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB” del present Avís Legal i serà exclusivament responsable dels comentaris que publiqui, així com de les seves interaccions amb la resta dels usuaris, eximint a l’Ajuntament de qualsevol responsabilitat referent a això.
L’Ajuntament es reserva la facultat de rebutjar a penjar o retirar, qualsevol comentari o contingut que pogués vulnerar el que estableix el present Avís Legal.
 
COMUNICACIONS
L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a l’Ajuntament per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.
 
RESPONSABILITATS I GARANTIES
A causa de les característiques d’un Portal web i de les dependències tecnològiques (internes i externes) que el condicionen, l’Ajuntament no pot garantir ni fer-se responsable de:
(1). La continuïtat dels continguts del Portal Web.
(2). L’absència d’errors en aquests continguts o productes.
(3). La invulnerabilitat del Portal Web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix.
(4). L’absència de virus i / o altres components nocius en el Portal Web o al servidor que el subministra.
(5). Els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’Ajuntament estableix al Portal Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Portal Web.
 
L’Ajuntament declara que adopta, manté i evoluciona les mesures apropiades, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per mantenir la disponibilitat del Portal Web, protegir la integritat dels seus continguts i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris, tot això dins del marc de la legislació vigent en cada moment, principalment Esquema Nacional de Seguretat, Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals i els seus desenvolupaments.
Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a l’Ajuntament perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.
 
ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB
El Portal Web pot contenir enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals podrien ser gestionats per tercers. L’Ajuntament no té facultat ni mitjans per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que es puguin establir enllaços des del seu portal web.
En conseqüència, l’Ajuntament no assumirà cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web a les que es pogués establir un enllaç des del Portal Web, en concret i entre d’altres, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.
En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a l’Ajuntament a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a la mateixa.
L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Portal Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’Ajuntament i el responsable del lloc web aliè.
 
ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ Al PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT
Si qualsevol Usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Portal Web haurà d’atenir a les següents estipulacions:
(1). L’enllaç només es podrà dirigir a la Pàgina Principal o Home del Portal Web, excepte autorització expressa i per escrit de l’Ajuntament.
(2). A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que l’Ajuntament ha autoritzat aquest enllaç, llevat que l’Ajuntament ho hagi fet expressament i per escrit.
(3). L’Ajuntament no autoritza l’establiment d’un enllaç al Portal Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin l’ordre públic i / o les normes socials generalment acceptades.
L’Ajuntament no té facultat ni mitjans per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Portal Web. Per tant, l’Ajuntament no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web que estableix aquest enllaç amb destinació al Portal Web.
 
XARXES SOCIALS
L’Ajuntament pot estar present, actualment o en el futur, en les xarxes socials on consideri oportú establir presència. L’Ajuntament, com a administrador de les seves instàncies pròpies en aquestes xarxes, podrà decidir la no publicació i / o l’esborrat de qualsevol contingut publicat en les mateixes.
En qualsevol cas, l’Usuari és l’únic responsable dels continguts que publiqui les xarxes socials de l’Ajuntament, sent plenament aplicable a les xarxes socials els preceptes especificats en el capítol UTILITZACIÓ DEL PORTAL WEB en aquest mateix document.
 
POLÍTICA DE COOKIES
La Política de galetes de www.xixona.es queda determinada pel que estableix el document de POLÍTICA DE COOKIES.
 
POLÍTICA DE PRIVACITAT
La Política de privacitat de www.xixona.es queda determinada pel que estableix el document PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ, la qual s’ha d’atenir en tot moment al requerit en la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 
DURADA I MODIFICACIÓ
L’Ajuntament podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest Avís legal o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.
La vigència temporal d’aquest Avís legal, per tant, no s’estableix en un període concret de temps. Només el contingut present en un moment determinat, excepte indicació expressa de la seva pèrdua de vigència, constitueix el contingut vigent d’aquest Avís legal.
Amb independència del que disposen les condicions particulars (si n’hi ha), l’Ajuntament podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del Portal Web, sense possibilitat per part de l’Usuari de exigir reparació alguna.
 
GENERALITATS
En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquest Avís Legal i les condicions particulars de cada servei específic (si n’hi ha), prevaldrà el disposat en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fora (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de l’Avís Legal.
El no exercici o execució per part de l’Ajuntament de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.
 
LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les relacions establertes entre l’Ajuntament i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent.
L’Ajuntament i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i / o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Vicent del Raspeig.