Domicili:Paratge del Moratell s/n
Telèfon:965611064
Adcrit:Recollida d'Fem
Horari d'atenció al públic:Dilluns a divendres: 10 a 14h i de 16 a 19h

Dissabtes i diumenges: 10 a 15h
no visible
Localització

L’Ecoparc és una instal·lació en què es pot depositar gratuïtament tots els residus domèstics que no tenen cabuda en els contenidors convencionals repartits pel municipi, amb l’objectiu que tot allò del que ens vulguem desfer tinga el destí més adequat, evitant així els abocaments incontrolats i garantint un entorn més habitable.  
 
L’usuari ha de portar els residus per compte propi dins de l’horari d’obertura de l’Ecoparc i seguir les instruccions de l’operari, que li indicarà en quin contenidor pot abocar-los. 
 
Quin tipus de residus es poden depositar?
 
-Aparells electrònics (ordinadors, televisions, ràdios, etc.)
-Cristall (no vidre)
-Runes, sempre que procedisquen de particular o de xicotetes obres. S’admeten com a màxim cinc sacs.
-Metalls, ferralla
-Mobles (inclosos matalafs, fustes, etc.)
-Piles i bateries
-Tèxtil
 
Quin tipus de residus no s’admeten?
 
-Runes i restes d’obra
-Medicaments i residus hospitalaris
-Pneumàtics
-Pintures, dissolvents, vernissos
Radiografies
-Residus generats per l’activitat normal de comerços, empreses i indústries (excepte els que per la seua quantitat puguen assemblar-se als produïts en un domicili particular)
-Residus infecciosos o radioactius
-Residus orgànics
-Vehicles
 
En cas de no disposar dels mitjans necessaris per a portar un residu a l’Ecoparc, es pot sol·licitar a l’empresa concessionària que l’arreplegue en el propi domicili. Per a este servei hi ha uns dies concrets del mes, que es poden consultar en el calendari d’arreplegada de residus sòlids urbans. El telèfon d’atenció és el 900 104 721.