Manteniment de la suspensió de llicències de determinades instal·lacions d’energies renovables en sòl no urbanitzat.

Manteniment de la suspensió de llicències de determinades instal·lacions d’energies renovables en sòl no urbanitzat.

Anunci d'aprovació de l'informe tècnic justificatiu del compliment de la disposició addicional 7a del Text Reundido de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) i manteniment de la suspensió de llicències de determinades instal·lacions...