Inicio | Correcció errors suspensió determinades instal·lacions d’energies renovables en sòl no urbanitzat.

maig 13, 2022

Informació pública sobre Correcció d’errors de l’acord del Ple de la Corporació de suspensió de llicències per a determinades instal·lacions d’energies renovables en sòl no urbanitzat.

DOGV Núm. 9338 / 13.05.2022

Històric de notícies