Nov 15, 2022

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2022 va ratificar, per unanimitat, el decret núm. 2022/1542, de 18 d’octubre, de la Regidoria d’Urbanisme, d’aprovació de l’informe tècnic de compliment de la Disposició Addicional 7a del TRLOTUP i manteniment de la suspensió de l’atorgament i admissió a tràmit de determinades llicències d’instal·lacions fotovoltaiques.

Edicto Suspen Ratif

Històric de notícies