Anunci d’aprovació de l’informe tècnic justificatiu del compliment de la disposició addicional 7a del Text Reundido de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (TRLOTUP) i manteniment de la suspensió de llicències de determinades instal·lacions d’energies renovables en sòl no urbanitzat.

Últimes notícies

Últimes notícies

Històric de notícies