març 24, 2022

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra de tipus B, per a executar obres HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA en Polígon 11, parcel·la 20, a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.
L’estudi d’integració paisatgística podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament (www.xixona.es), o en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (amb cita prèvia).
El que es publica per a general coneixement.

EDICTE_exp_2021_724

Històric de notícies